IZIBALO NGAPHAMBI KOKUPHELA KWE LOCKDOWN.

Niyamukelwa Mzansi Afrika, Njengoba nazi ukuthi sibhekene nenkinga ye Coronavirus lapha kwele ngabade, Sihlalelwe umsebenzi onzima wokuzivikela thina, imindeni yethu kanye nemiphakathi esiyakhele. Niyacelwa bandla nilalele imiyalelo yeziphathi mandla mayelana nemigomo ebekiwe nekumele ilandelwe ukuze siphiphe futhi siphile…

Mphakathi niyaziswa ukuthi lama mpunge okuthi abantu aba mnyama baqine kakhulu abangenwa ilesi sifo ayikho noma ngubani engasithola…

UNGAZIVIKELA NGOKU ;

  • Hlamba izandla nge nsipho noma nge sanitizer
  • I-Dettol nayo ingasiza kakhulu ngoba iyisibulala magciwane
  • Ngaphambi koku thatha noma kokubamba izinto ezise mphakathi kungaba ( Izivalo zezimoto, Inqola yasezitolo, Izicabha zezikhungo zomphakathi nokunye ) qikelela ukuthi niyasula ngama wiper abekwe ngase minyango.
  • Umangabe ukhwehlela vala umlomo nge tissue bese uyayilahla noma ukhwehlelele entweni oyigqokile bese wenza isiqiniseko sokuthi uyayi washa.
  • Mawu thimula vala umlomo nge tissue bese uyayilahla emgqonyeni ka doti, noma uthimulele entweni oyigqokile bese uyayiwasha…
  • Ungabuthi ubuso bakho ngezandla ezinga hlanziwe, kungaba amehlo, ikhala nomlomo…
  • Zama ngayo yonke indlela ukubalekela ukuba phakathi kwabantu abaningi, Hlala ekhaya kuze kube kuyalunga…
  • Qinisekisa ukuthi wena no mndeni wakho niyaphila, umangabe kukhona okusolisayo fonela u-0800 029 999 noma thumela u ‘ Hi ‘ ku WhatsApp : https://wa.me/27600123456?text=Hi
  • Kubeke emqondweni wakho ukuthi ukungasitholi nhlobo lesi sifo ikona okubaluleke khakhulu ngaphezu koku silapha…